REGULAMIN KONKURSU

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu „Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic” zwanego dalej „Konkursem”.

 

Celem Konkursu jest wybór i nagrodzenie najlepszych utworów słowno-muzycznych związanych z Warszawą i folklorem warszawskim oraz promocja i wsparcie lokalnych artystów.

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Agencja Reklamowo-Artystyczna „Top-Art” Sp. z o.o. 23 Marca 77E, 81-820 Sopot, zwana dalej „Organizatorem”;

 

 1. Konkurs jest organizowany w ramach inicjatywy „Warsaw Tribute”;

 

 1. Konkurs organizowany jest w dniach 15.04.2021 r. – 09.06.2021 r. tj. do dnia koncertu finałowego;

 

 1. Partnerem Konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Praga-Północ, zwana dalej „Partnerem”;

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji Regulaminu obowiązuje do czasu jego zakończenia;

 

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.warsawtribute.pl/konkurs/regulamin

§ 2. Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do autorów tekstów, autorów muzyki, muzyków, kompozytorów oraz innych wykonawców;

 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”;

 

 1. Uczestnikiem może być jedna osoba bądź zespół złożony z kilku osób;

 

 1. Zespół reprezentowany jest przez jednego z członków zespołu;

 

 1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne;

 

 1. Uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów z tytułu wzięcia udziału w Konkursie, jak również zwrot poniesionych kosztów związanych ze stworzeniem utworu.

 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Jury;

§ 3. Zgłoszenie Utworu Konkursowego

 1. Zgłoszenia Utworu Konkursowego może dokonać wyłącznie Uczestnik, w sytuacji, gdy Uczestnikiem jest zespół kilkuosobowy zgłoszenia dokonuje jeden z członków zespołu jako reprezentant Uczestnika;

 

 1. Uczestnicy zobowiązani są przesłać wyłącznie drogą elektroniczną Utwory Konkursowe w postaci pliku audio do 10 Mb, większe utwory należy wysłać w formie linku za pośrednictwem WeTransfer lub MyAirBridge. Termin przesyłania utworów od dnia 15.04.2021 do dnia 23.05.2021 r. do godz. 23:59:59. Preferowane formaty Utworu Konkursowego to: mp3, wav, aif.

 

 1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest przesłać Organizatorowi w formie elektronicznej opis Uczestnika (w przypadku zespołu – opis wszystkich członków zespołu) dotyczący miejsca zamieszkania, zainteresowań muzycznych oraz dorobku muzycznego – min. 200 a max 500 znaków na jedną osobę. Wraz z opisem Uczestnik jest zobowiązany do przesłania min. 1 a max 3 zdjęcia Uczestnika w dobrej jakości pozwalającej na edycję i powiększenie. Zdjęcie/a powinno/y być wykonane w poziomie, rozdzielczość minimum 1920×1080 i w proporcjach 16:9 lub 1600×1200 w proporcjach  Wielkość zdjęcia max. 5 Mb

 

 1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest przesłać Organizatorowi w formie elektronicznej skan podpisanego przez Uczestnika (w przypadku zespołu podpisanego przez wszystkich członków zespołu lub upoważnionego członka zespołu ) kompletnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego zawierającego dane osobowe oraz oświadczenie Uczestnika. Druk formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;

 

 1. Kompletne zgłoszenie musi zawierać:

a) link do Utworu Konkursowego bądź plik z Utworem Konkursowym,

b) opis Uczestnika wraz ze zdjęciami,

c) poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy;

 

 1. Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail: konkurs@warsawtribute.pl;

 

 1. Zgłaszając utwór do Konkursu Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu;

 

 1. Zgłoszenie niekompletne lub wysłane po terminie określonym w ust.2 powyżej podlega odrzuceniu. Organizator zastrzega sobie jednak prawo zwrócenia się do Uczestnika, którego zgłoszenie było niekompletne z prośbą o uzupełnienie braków w terminie wyznaczonym przez Organizatora;

 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu naboru prac konkursowych. Informacja o przedłużeniu naboru podana zostanie na stronie www Konkursu;

 

 1. Utwory Konkursowe niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie będą brały udziału w Konkursie. Ocena pod względem formalnym, merytorycznym, artystycznym i technicznym należy do Jury konkursowego;

 

 1. Przez zgłoszenie Utworu Konkursowego do Konkursu Uczestnik zezwala Organizatorowi oraz Partnerowi na upublicznienie i opublikowanie Utworów Konkursowych w całości lub we fragmentach wraz z wizerunkiem oraz imieniem i nazwiskiem Uczestnika w Internecie lub w inny sposób, a także na udostępnienie Utworów Konkursowych w całości lub w części wraz z wizerunkiem oraz imieniem i nazwiskiem Uczestnika Patronowi konkursu celem ich upublicznienia w dowolnej formie;

 

 1. Przez zgłoszenie Utworu Konkursowego do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Partnerowi wydarzenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu (w tym tekstu i muzyki), a także na korzystanie z artystycznego wykonania utworu na wszelkich polach ich eksploatacji, a w szczególności:

 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy utworu i artystycznego wykonania utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową;

 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór i artystyczne wykonanie utworu utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej (Internet);

 

c) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie utworu i artystycznego wykonania utworu (w tym wykonania podczas koncertu finałowego) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

 

d) na terenie Polski z uwzględnieniem ponadgranicznego charakteru sieci Internet.

 

 1. Przez zgłoszenie Utworu Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Partnerowi wydarzenia licencji w zakresie wskazanym w pkt 12 powyżej. Licencja udzielona będzie na czas nieokreślony od chwili zgłoszenia Utworu Konkursowego;

 

 1. Przez zgłoszenie Utworu Konkursowego Uczestnik udziela na czas nieokreślony Organizatorowi oraz Partnerowi wydarzenia nieodpłatnie zgody na wykorzystanie wizerunku, który zostanie utrwalony w trakcie nagrania wykonania Utworu Konkursowego podczas Koncertu Finałowego;

 

 1. Ponadto Uczestnik zezwala nieodpłatnie Organizatorowi oraz Partnerowi na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworu i artystycznego wykonania utworu oraz nieodpłatnie udziela Organizatorowi prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich – w zakresie obejmującym dowolne opracowanie utworu i artystycznego wykonania utworu (w tym tłumaczenia, przeróbki i adaptacje) oraz rozporządzanie i korzystanie z opracowań na polach eksploatacji wskazanych w pkt opisanych w pkt 12 powyżej;

 

 1. W przypadku wykorzystania przez Uczestnika utworów będących przedmiotem twórczości osób trzecich, Uczestnik zobowiązany jest posiadać wymagane przepisami zezwolenia i zgody osób trzecich, a w razie skierowania do Organizatora roszczeń przez osoby trzecie – uczestnik zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej z tego tytułu szkody i zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich.

§ 4. Przedmiot Konkursu, Utwór Konkursowy

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie w dowolnym języku, utworu muzycznego własnego bądź będącego dowolną interpretacją piosenki opowiadającej o Warszawie, związanej z Warszawą bądź folklorem warszawskim, dalej zwanego „Utworem Konkursowym”;

 

 1. Utwór Konkursowy powinien być twórczością własną bądź interpretacją, utworu muzycznego związanego z Warszawą i/lub opowiadającego o Warszawie i/lub związanego z folklorem Warszawy;
 2. Uczestnik konkursu ma możliwość przedstawić do konkursu minimum jeden a maksymalnie trzy Utwory Konkursowe;

 

 1. Utwór Konkursowy musi być wykonany bezpośrednio przez Uczestnika;

 

 1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność (w tym prawną) za wybór i wykonanie Utworu Konkursowego;

 

 1. Utwór Konkursowy nie może zawierać wulgaryzmów i słów powszechnie uznanych za obraźliwe, a także innych słów, które mogą naruszać dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub wartości prawem chronionych;

 

 1. Utwór Konkursowy nie może nawoływać do nienawiści, ani znieważać innych, nie może również znieważać rasy, religii, kultury, pochodzenia, płci, upodobań i innych dóbr prawnie chronionych; 

 

 1. Utwór Konkursowy nie może naruszać praw autorskich, ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich ani naruszać dóbr osobistych osób trzecich.

§ 5.Jury Konkursowe

 1. Jury konkursowe zostanie powołane przez Organizatora, zwane dalej „Jury”;

 

 1. O personalnym składzie Jury Konkursu Organizator poinformuje do dnia 15.05.2021 na stronie internetowej warsawtribute.pl

 

 1. Jury nie ma obowiązku podawania przyczyn poszczegółach decyzji;

 

 1. Decyzja Jury będzie ostateczna i niepodważalna;

 

 1. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie;

§ 6. Przebieg Konkursu

 1. Konkurs jest podzielony na IV etapy;

 1. Etapy Konkursu:

a) I etap – Zgłoszenia Utworów Konkursowych,

b) II etap – Kwalifikacje do Konkursu Publiczności oraz do Koncertu Finałowego,

c) III etap – Konkurs Publiczności – głosowanie online o nagrodę publiczności,

d) IV etap – Finał Konkursu – Koncert Finałowy;


 1. I etap – Zgłoszenia Utworów Konkursowych

3.1 W I etapie w terminie 15.04.2021 – 23.05.2021 Uczestnicy dokonają zgłoszeń Utworów Konkursowych zgodnie z § 3;


 1. II etap – Kwalifikcje do Konkursu Publiczności oraz do Koncertu Finałowego

4.1 W II etapie spośród prawidłowo zgłoszonych Utworów Konkursowych Jury dokona kwalifikacji Uczestników do dwóch kolejnych etapów:


a) w terminie 24.05.2021 – 25.05.2021 Uczestników etapu III tj. Konkursu Publiczności, którzy będą rywalizowali o nagrodę publiczności,


b) w terminie 24.05.2021 – 02.06.2021 Uczestników etapu IV tj. Koncertu Finałowego, którzy będą rywalizowali o nagrody Jury;


4.2 Jeden Utwór Konkursowy może brać udział równocześnie w III etapie i IV etapie;


4.3 O liczbie zakwalifikowanych Uczestników do etapu III i etapu IV decyduje Jury;


4.4 Kwalifikacja Uczestników przez Jury odbędzie się na poziomie formalnym, merytorycznym, artystycznym i technicznym zgłoszonego Utworu Konkursowego;


4.5 Informacja, którzy Uczestnicy i które Utwory Konkursowe wezmą udział w III etapie konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej warsawtribute.pl do dnia 25.05.2021 do godziny 23:59:59;


4.6 Informacja, którzy Uczestnicy i które Utwory Konkursowe wezmą udział w IV etapie konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej warsawtribute.pl do dnia 02.06.2021 do godziny 23:59:59;


4.7 W celu ustalenia szczegółów występu podczas Koncertu Finałowego Organizator nawiąże kontakt z Uczestnikami zakwalifikowanymi do IV etapu za pomocą poczty elektronicznej i/lub telefonicznie w dniach 03-04.06.2021;


4.8 Jury nie ma obowiązku informowania Uczestników o powodach niezakwalifikowania do etapu III i/lub etapu IV;


 1. III etap – Konkurs Publiczności – głosowanie online o nagrodę publiczności

5.1 W III etapie w terminie 26.05.2021 – 06.06.2021 do godziny 23:59:59 zakwalifikowane Utwory Konkursowe wezmą udział w internetowym głosowaniu o nagrodę publiczności na stronie internetowej warsawtribute.pl;


5.2 Mechanizm internetowego głosowania dla publiczności:


5.2.1 Głosowanie dla publiczności odbywać się będzie na stronie internetowej warsawtribute.pl;


5.2.2 Każda osoba głosująca może oddać wyłącznie jeden głos na jeden Utwór Konkursowy w trakcie całego głosowania;


5.2.3 Do weryfikacji oddanego głosu posłuży adres e-mailowy głosującego;


5.3 Laureatem nagrody publiczności zostanie Uczestnik, którego Utwór Konkursowy uzyska największą ilość głosów;


5.4 W przypadku remisu, czyli otrzymania takiej samej ilości głosów przez więcej niż jednego Uczestnika o przyznaniu nagrody publiczności zdecyduje Jury;


5.5 Laureat nagrody publiczności ma obowiązek zaprezentowania zwycięzkiego Utworu Konkursowego w trakcie Koncertu Finałowego po ustaleniu szczegółów występu z Organizatorem;


5.6 Występ z nagrodzonym Utworem podczas Koncertu Finałowego jest warunkiem otrzymania nagrody publiczności;


5.7 W celu ustalenia szczegółów występu podczas Koncertu Finałowego i przekazania nagrody Organizator nawiąże kontakt z laureatem nagrody publicznosci za pomocą poczty elektronicznej i/lub telefonicznie dnia 07.06.2021;


5.8 Organizatorowi przysługuje prawo zwolnienia z obowiązku występu podczas Koncertu Finałowego laureata nagrody publiczności, co nie będzie miało wpływu na przekazanie nagrody;


 1. IV etap – Finał Konkursu – Koncert Finałowy

6.1 Finał Konkursu odbędzie się podczas Koncertu Finałowego „Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic” zwanego dalej Koncertem


6.2 Podczas Koncertu Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do IV etapu oraz laureat nagrody publiczności wystąpią na jednej scenie z warszawskimi artystami m.in. „Kapela Praska”, „Czessband & Cała Praga Śpiewa”, „Praski”;


6.3 Każdy z Uczestników zaprezentuje jeden własny Utwór Konkursowy;


6.4 O kolejności występów Uczestników Konkursu zdecyduje losowanie;


6.5 Po występie wszystkich Uczestników Konkursu Jury zdecyduje o przyznaniu nagród Jury;


6.6Informacja o decyzji Jury i wręczenie nagród Jury oraz nagrody publiczności odbędzie się w końcowej części Koncertu;


6.7Laureat Nagrody Głównej Jury wykona ponownie zwycięski Utwór Konkursowy na zakończenie Koncertu.

§ 7. Koncert Finałowy

 1. Organizatorem Koncertu „Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic” jest Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Praga-Północ;

 

 1. Organizator Konkursu jest Partnerem Organizatora Koncertu;

 

 1. Współpracę Organizatora Konkursu z Organizatorem Koncertu reguluje Porozumienie obydwu stron;

 

 1. Koncert, odbędzie się w Warszawie w terminie 09.06.2021;

 

 1. Koncert zorganizowany zostanie na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy;

 

 1. Koncert odbędzie się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa wprowadzonych przez uprawnione władze oraz ustalonych przez Organizatora Koncertu zasad zobowiązani są wszyscy Uczestnicy.

 

 1. W koncercie planowany jest udział publiczności – decyzja o udziale i ilości publiczności będzie zależna od aktualnej sytuacji epidemiologicznej;

 

 1. W Koncercie udział wezmą warszawscy artyści m.in. „Kapela Praska”, „Czessband & Cała Praga Śpiewa”, „Praski” oraz Uczestnicy Finału Konkursu wraz z laureatem nagrody publiczności Konkursu;

 

 1. Repertuar Uczestników Konkursu podczas Koncertu zostanie ustalony z Organizatorem;

 

 1. Organizator nie wyklucza możliwości zaprezentowania w trakcie Koncertu własnego repertuaru Uczestników nie związanego z tematyką konkursu;

 

 1. Organizator nie wyklucza występu innych artystów podczas Koncertu;

 

 1. Koncert będzie rejestrowany w celu udostępnienia wydarzenia w całości i/lub częściowo szerszemu gronu odbiorców bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 

§ 8. Nagrody

 1. W konkursie zostaną przyznane nagrody finansowe:

 

a) Nagroda Główna w wysokości 3 000,00 zł brutto (trzy tysiące złotych),

b) Nagroda II stopnia w wysokości 2 000,00 zł brutto (dwa tysiące złotych),

c) Nagroda III stopnia w wysokości 1 000,00 zł brutto (jeden tysiąc złotych),

d) Nagroda Publiczności w wysokości 2 000,00 zł brutto (dwa tysiące złotych),

 

 1. Nagroda pieniężna podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach;

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień (kwota pojedynczego wyróżnienia będzie zależna od ilości uczestników finału konkursu);

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli nagród;

 

 1. Warunkiem otrzymania Nagrody jest występ z nagrodzonym Utworem podczas Koncertu;

 

 1. Nagrody zostaną przekazane podczas Koncertu Finałowego, który odbędzie się w terminie 09.06.2021 w Warszawie;

 

 1. Informacja o laureatach konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej warsawtribute.pl

§ 9. Odwołanie Konkursu

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku:

 

a) gdy nie wpłynie żaden Utwór Konkursowy.

b) gdy żaden z dostarczonych Utworów Konkursowych nie spełni warunków Regulaminu.

§ 10. Postanowienia dotyczące autorskich praw majątkowych

 1. Uczestnik, zgłaszając utwór na konkurs, jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o posiadaniu wyłącznych praw autorskich do wysyłanego w ramach Konkursu Utworu;

 

 1. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek podania w zgłoszeniu nieprawdziwych informacji bądź naruszenia, przez dokonanie zgłoszenia w Konkursie praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia Organizatorowi lub Patnerowi Konkursu zasadnych roszczeń osób trzecich, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń i zwolnienia Organizatorów i Partnera z odpowiedzialności.

§ 11. Dane Osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Organizator Konkursu;

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, tj. wyłonienia laureatów, przyznania, wydania i rozliczenia nagrody, a także dla celów promocji Konkursu oraz działalności Organizatora i Partnera (art. 6 ust. 1b i 1f RODO);

 

 1. Organizator będzie przetwarzał dane (podane przez Uczestnika) przez okres do 5 lat o momentu zakończenia konkursu;

 

 1. Dane uczestnika będą powierzane mediom patronującym konkursowi, celem jego promocji, a poza Europejskim Obszarem Gospodarczym mogę się znaleźć tylko jako zapisy na serwerach, na których przechowywane są dane upubliczniane w mediach społecznościowych (np. na FB).

 

 1. Organizator gwarantuje Uczestnikom Konkursu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik ma też prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

 

 1. Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów Konkursu (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora i Partnera. Dane laureatów Konkursu (imię i nazwisko) mogą też być publikowane w Internecie, w mediach społecznościowych, prasie, radio i TV.

 

 1. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobami wskazanymi do kontaktu w sprawach Konkursu lub z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem iod@topart.pl

§ 12. Postanowienia Końcowe

 1. Dane kontaktowe Organizatora:

 

Agencja Reklamowo Artystyczna „Top-Art.” sp. z o.o. ul. 23 Marca 77E, 81-820 Sopot.

 

 1. Uczestnicy mogą zadawać Organizatorowi pytania do treści Regulaminu do dnia 30.04.2021 roku. Treść pytań, uznanych przez Organizatora za istotne, zostanie opublikowana wraz z odpowiedziami na stronie internetowej Organizatora warsawtribute.pl

 

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Uczestnikami w imieniu Organizatora jest p. Rafał Rzońca e-mail: kontakt@warsawtribute.pl +48 728 856 747

 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu ze skutkiem na przyszłość, o czym informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej: warsawtribute.pl

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia usługi poczty elektronicznej lub usług internetowych, z których korzystać będą Uczestnicy. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników;

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w regulaminie;

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskich utworów konkursowych, jedynie po konsultacji z autorem, w celu ostatecznego przystosowania go do prezentacji;

 

 1. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, w szczególności w przypadku uzyskania przez Organizatora informacji o wadliwości oświadczeń złożonych w Formularzu Zgłoszeniowym – Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie;

 

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane na adres korespondencyjny: Agencja Reklamowo Artystyczna „Top-Art.” sp. z o.o. ul. 23 Marca 77E, 81-820 Sopot w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia Konkursu;

 

 1. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez przedstawicieli Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie na wskazany adres korespondencyjny. Decyzja przedstawicieli Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna;

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.