Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych w firmie Agencji Reklamowo-Artystycznej Top-Art. Sp. z o. o.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.1. Niniejsza polityka prywatności firmy Agencja Top-Art ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Partnerów Handlowych firmy.

 

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pomocą narzędzi teleinformatycznych i innych, a służących prowadzeniu działalności handlowej, w szczególności realizacji umowy kupna-sprzedaży (realizacji kontraktu) jest firma Agencja Reklamowo-Artystyczna Top-Art. Sp. z o. o.  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000130558, prowadząca działalność pod adresem: ul. 23 Marca 77 E, 81-820 Sopot, posiadająca NIP 5841008698 REGON 190464108 – zwana dalej Administratorem.

 

1.3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.), zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych, oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

1.5. Administrator zapewnia, że wszystkie dane osobowe i inne dane, które uzyskuje, są ściśle poufne. Przetwarzając te dane, przestrzega odpowiednich przepisów dotyczących prywatności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych i uchylająca dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

1.5. Każdy Klient ma prawo do uzyskania informacji o tym, jakie dane na jego temat Administrator rejestruje i jest uprawniony do zmiany tych danych i / lub pisemnego oświadczenia, że nie wyraża zgody na ich przetwarzanie. Każdy Klient może również zażądać natychmiastowego usunięcia wszystkich swoich danych osobowych, pamiętając jednak, że oznacza to utratę możliwości łatwego kontaktowania się w celach handlowych i marketingowych. Wysyłając żądanie usunięcia, należy skontaktować się z iodo@topart.pl

 

1.6. Należy pamiętać, że prawo wymaga od Administratora przechowywania pewnych informacji o dokonanych zakupach, a zatem te konkretne informacje muszą być przechowywane.

2. AUTOMATYCZNE ZBIERANIE DANYCH ZWIĄZANYCH Z ODWIEDZINAMI STRONY www.topart.pl, www.warsawtribute.pl

2.1. Tego typu dane nie obejmują danych osobowych dotyczących odwiedzającego stronę. Zawierają dane identyfikujące jego adres internetowy i region geograficzny (adres IP), czas i datę wizyty, długość czasu spędzanego na stronach www.topart.pl , www.warsawtribute.pl listę podstron odwiedzanych na stronach www.topart.pl, www.warsawtribute.pl, listę stron/fraz/plików wyszukiwanych na stronach www.topart.pl , www.warsawtribute.pl ,  używana przeglądarka internetowa, używany system operacyjny i używane ustawienia monitora. Uzyskane dane służą do celów statystycznych i poprawy bezpieczeństwa.

3. KTO MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Administrator dokłada należytej staranności, aby zapewnić, że dane osobowe Klienta są dostępne tylko dla tych pracowników Agencji Top-Art., którzy muszą mieć do nich dostęp w związku z działalnością firmy (kontakty handlowe) na rzecz osoby, która dostarczyła dane do Agencji Top-Art, lub której dane w inny sposób dotyczą. „Pracownik” oznacza pracownika Agencji Top-Art, jego filii lub oddziału.

 

3.2. Dane osobowe Klienta, niezbędne do realizacji kontraktu, mogą być przekazane Partnerom Biznesowym Agencji Top-Art tylko w zakresie niezbędnym do realizacji kontraktu. Agencja Top-Art dba o to, aby jej Partnerzy Biznesowi traktowali dane osobowe w sposób zgodny z prawem i zasadami moralnymi, ale zaleca także, aby w przypadku udostępniania danych Partnerowi Biznesowemu Agencji Top-Art, osoba udostępniająca dane osobowe również zapoznała się z polityką danych osobowych dostępną na stronie internetowej danego partnera biznesowego.

 

 3.3. Agencja Top-Art. ­­­nigdy nie przekaże danych osobowych stronom trzecim bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą.

4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Dane osobowe gromadzone przez Agencję Top-Art są przechowywane na serwerach chronionych przed nieuprawnionym dostępem.

 

4.2. Wrażliwe części stron internetowych www.topart.pl mogą być również chronione za pomocą hasła zdefiniowanego przez odwiedzającego, który bierze pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie w zakresie bezpieczeństwa haseł i bezpiecznego dostępu do takich obszarów chronionych.

 

4.3. Agencja Top-Art nie może ponosić odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do danych osobowych, które mają miejsce podczas przesyłania danych, które były możliwe z powodu błędów bezpieczeństwa w oprogramowaniu innym niż w firmie Agencji Top-Art. Takie przekazywanie danych może mieć miejsce, gdy dane są dostarczane poza strukturą, która jest pod wyłączną kontrolą Agencji Top-Art. Tak więc każda osoba przekazująca dane osobowe robi to na własne ryzyko.

5. CELE, DLA KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ DANE OSOBOWE

5.1. Dane osobowe nabyte przez Agencję Top-Art są wykorzystywane w związku z działalnością handlową.

Typowe działania obejmują:

  • realizację zamówień inicjowanych przez Klienta,
  • udział w konkursie lub ankiecie,
  • wysyłanie materiałów informacyjnych i marketingowych związanych z obiektem zainteresowania Klienta,
  • inne sposoby komunikacji poprzez połączenia telefoniczne, pocztowe lub email.

6. ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH W ARCHIWACH SERVODATA ZAPYTANIA I ROSZCZENIA W ZWIĄZKU Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Każdy użytkownik może zażądać zmiany lub natychmiastowego usunięcia swojego rekordu w bazie danych osobowych. Takie żądania należy przesłać do działu pomocy technicznej (iodo@topart.pl ).

 

6.2. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych, na które nie udzielono odpowiedzi powyżej, można kierować  do pomocy technicznej. Agencja Top-Art zastrzega sobie prawo do zmiany tych zasad w związku ze zmianami przepisów, zmianami w Agencji Top-Art lub innymi powodami. Zmiany te będą dążyć do zwiększenia ochrony danych osobowych.