Podsumowanie roku 2021

Warszawski Plebiscyt Muzyczny

REGULAMIN PLEBISCYTU

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Warszawskiego Plebiscytu Muzycznego – podsumowanie roku 2021 zwanego dalej „Plebiscytem”.

 

Celem Plebiscytu jest wybór najpopularniejszych utworów słowno-muzycznych oraz artystów roku 2021 związanych z Warszawą i nawiązujących do Warszawy a także wybór najpopularniejszego warszawskiego utworu wszechczasów oraz promocja lokalnych artystów.

 

 1. Organizatorem Plebiscytu jest Agencja Reklamowo-Artystyczna „Top-Art” Sp. z o.o. 23 Marca 77E, 81-820 Sopot, zwana dalej „Organizatorem”;

 

 1. Plebiscyt jest organizowany w ramach inicjatywy „Warsaw Tribute”;

 

 1. Plebiscyt organizowany jest w dniach 12.01.2022 r. – 20.02.2022 r.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji Regulaminu obowiązuje do czasu zakończenia Plebiscytu;

 

 1. Regulamin Plebiscytu dostępny jest na stronie internetowej: www.warsawtribute.pl/plebiscyt-2021/regulamin

§ 2. Przedmiot Plebiscytu

 1. Przedmiotem Plebiscytu są wyłącznie utwory nawiązujące do Warszawy, warszawskich miejsc i postaci a także artyści, którzy w swoich utworach nawiązują do Warszawy oraz miejsc i postaci warszawskich w czterech poniższych kategoriach:

 

1.1 Warszawski przebój roku 2021 – utwór zgodny z § 2.pkt 1 wydany w roku 2021;

 

1.2 Warszawski artysta muzyczny/zespół muzyczny  roku 2021 – artysta bądź zespół artystów zgodny z § 2.pkt 1 wykonujący w/w utwór/utwory w roku 2021;

 

1.3 Warszawski debiut roku 2021 – początkujący artysta bądź zespół artystów zgodny z § 2.pkt 1 wykonujący w/w utwór/utwory debiutując w roku 2021;

 

1.4 Warszawski szlagier wszech-czasów – utwór zgodny z § 2.pkt 1 bez względu na rok wydania;

 

 1. Organizator przewiduje pamiątkowe statuetki dla laureatów poszczególnych kategorii.

§ 3. Zgłoszenia Utworów

 1. Na potrzeby Plebiscytu mogą zostać zgłoszone wyłącznie utwory nawiązujące do Warszawy, warszawskich miejsc i postaci a także artyści, którzy w swoich utworach nawiązują do Warszawy oraz miejsc i postaci warszawskich;

 

 1. Zgłoszenia utworu bądź wykonawcy należy dokonać za pośrednictwem FanPage @WWATribute: https://www.facebook.com/WWATribute oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@warsawtribute.pl

 

 1. Zgłaszając utwór do Plebiscytu zgłaszający akceptuje treść niniejszego Regulaminu;

 

 1. Organizator przewiduje nagrody dla wybranych osób, które prześlą zgłoszenia z najciekawszymi komentarzami i argumentacjami, przy czym oceny dokonuje samodzielnie Organizator;

 

 1. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie treści przesłanej argumentacji i komentarzy w publikacjach Organizatora;

 

 1. Nagrodami dla wybranych przez organizatora zgłaszających utwory będą płyty CD z warszawską muzyką „Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic’21” ( 20 szt. ) oraz vouchery do baru „Pyzy Flaki Gorące” w kwocie 40 zł ( 10 szt. )

 

 1. Nagrody podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach;

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany puli nagród;

 

 1. Nagrody zostaną przekazane drogą elektroniczną ( vouchery ) oraz tradycyjną przesyłką pocztową ( płyty CD ) na koszt Organizatora.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zgłaszania utworów i wykonawców do Plebiscytu;

 

 1. Zgłoszenia do Plebiscytu można dokonać w do 25.01.2022 do godziny 23:59;

 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian terminu przeprowadzenia Plebiscytu oraz jego całkowitego odwołania Informacja o przedłużeniu lub odwołaniu Plebiscytu podana zostanie na stronie warsawtribute.pl

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści utworów zgłoszonych do Plebiscytu, jak również za komentarze i argumentacje osób dokonujących zgłoszenia;

 

 1. Treści zawarte w utworach Organizator traktuje jako wyraz ekspresji artystycznej, za która pełna odpowiedzialność ponoszą autorzy utworów;

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia utworu bądź artysty do Plebiscytu jeśli treści zawarte w utworze rażąco nawołują do nienawiści, znieważają innych i/lub naruszają dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub wartości prawem chronionych;

 

 1. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

§ 4. Przebieg Plebiscytu

 1. Laureaci Plebiscytu zostaną wyłonieni w głosowaniu internetowym

 

 1. Głosowanie odbędzie się w terminie 27.01-20.02.2022

 

 1. Głosowanie odbywać się będzie na stronie: www.warsawtribute.pl/plebiscyt-2021/glosowanie

 

 1. Każda osoba głosująca może oddać wyłącznie jeden głos na każdą z czterech kategorii w trakcie całego głosowania;

 

 1. Do weryfikacji oddanego głosu posłuży adres e-mailowy głosującego;

 

 1. Szczegółowy mechanizm głosowania opublikowany jest na stronie internetowej www.warsawtribute.pl;

 

 1. Laureatem w poszczególnych kategoriach zostaną utwory i artyści, które/rzy uzyskają największą ilość głosów;

 

 1. Laureaci otrzymają od Organizatora pamiątkowe statuetki.

§ 5. Dane Osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO);

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Organizator Plebiscytu;

 

 1. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Plebiscytu, tj. wyłonienia laureatów a także dla celów promocji Plebiscytu oraz działalności Organizatora;

 

 1. Organizator będzie przetwarzał dane przez okres do 5 lat o momentu zakończenia Plebiscytu;

 

 1. Dane uczestnika będą powierzane mediom, celem jego promocji, a poza Europejskim Obszarem Gospodarczym mogę się znaleźć tylko jako zapisy na serwerach, na których przechowywane są dane upubliczniane w mediach społecznościowych (np. na FB).

 

 1. Organizator gwarantuje uczestnikom Plebiscytu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik ma też prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

 

 1. Organizator informuje, iż dane laureatów Plebiscytu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz mogą też być publikowane w Internecie, w mediach społecznościowych, prasie, radio i TV.

 

 1. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobami wskazanymi do kontaktu w sprawach Konkursu lub z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem iod@topart.pl

§ 6. Postanowienia Końcowe

 1. Dane kontaktowe Organizatora:

 

Agencja Reklamowo Artystyczna „Top-Art.” sp. z o.o. ul. 23 Marca 77E, 81-820 Sopot.

 

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Uczestnikami w imieniu Organizatora jest p. Rafał Rzońca e-mail: rafal.rz@topart.pl; telefon: +48 600 480 840.

 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu ze skutkiem na przyszłość, o czym informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.warsawtribute.pl

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w regulaminie;

 

 1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane wyłącznie pisemnie na adres korespondencyjny: Agencja Reklamowo Artystyczna „Top-Art.” sp. z o.o. ul. 23 Marca 77E, 81-820 Sopot w terminie do 31.01.2022;